Fandom

Autorka:  Petra Moučková

Fandom je sdružení fanoušků kolem konkrétního obsahu ke kterému mají citové pouto a vyvíjejí kolem něho určitý entuziasmus. Zároveň fanoušci nebývají členy jen jediného fandomu. Jednotlivé fandomy jsou často navzájem propojené a mohou na sebe reagovat. V rámci hlavního fandomu často vznikají dílčí uskupení, tzv. subfandomy. Tato fanouškovská uskupení jsou značně fluidní a flexibilní a produkují širokou škálu fanouškovské tvorby, diskuzí a interpretací pro ostatní členy.[1]

 

Fanoušek, fandom a jejich etymologie

Fanoušek

Cambridge English Dictionary[2] definuje fanouška jako někoho, kdo obdivuje a podporuje osobu, sport, sportovní tým apod. Oxfordský slovník[3] a Merriam-Webster dictionaries[4] váže termín k pojmu „fanatic“ (lat. fanaticus – božsky inspirovaný), který odkazuje k intenzivnímu náboženskému sledování, výraznému entuziasmu k něčemu/někomu. The Dickson Baseball Dictionary tvrdí, že slovo „fan“ bylo odvozeno od slova „fancy“, odkazující na fanoušky určitého koníčku nebo sportu z počátku 18. do 19. století, obzvlášť pro nadšence boxu. Později bylo slovo zkráceno na „fance“ a pak pouze na „fan“, avšak nejranější záznamy užití slova “fanoušek” pro sportovní nadšence, bylo spojené ke slovu “fanatik” již od samého začátku.[5]

Fandom

Termín byl odvozen ze sloupku Fan Domain, který vyšel v sci-fi časopise Hugo Gerbsback na konci 20. let 20. století.[6] Termín byl vytvořený s použitím slova “fan” a přípony ”-dom” a dle slovníku Merriam-Webster byl termín poprvé použit roku 1903[7], avšak tématem studia v sociálních vědách stal až koncem 60. let, kdy se lingvistika stala nedílnou součástí sociologie a antropologie. Tento posun vyústil v tendenci vidět kulturu jako systém znaků, symbolů a systému textů. Fandom se primárně považuje za subkulturu textu, který k nim má důvěrný vztah, včetně jejich konzumace, tvorby a distribuce.[8]

První moderní fandom, tak jak ho chápeme dnes, je považován fandom okolo literárního detektiva Sherlocka Holmese. Zároveň nejstarší fanfikce byly napsány jeho fanoušky. Mimo literaturu existuje také jedno z nejstarších a největších fandomů – železničních nadšenců.[9]

 

Charakteristika fandomu

Fandom je označení pro sdružení fanoušků konkrétního obsahu či jeho části, ke kterému mají citové pouto, a vyvíjejí kolem něho určitý entuziasmus. „Podstatnou informací je to, že členství ve fandomu se řídí právě tímto společným zájmem a nikoli sociálními determinanty jako jsou rasa, třída, gender nebo sexualita.“[10]

Jedinec se do patřičného fandomu obvykle dostává právě kvůli touze po interakci s obdobně smýšlejícími lidmi a stává se součástí na základě individuálního projevování a zapojení se v míře, v jakém požaduje a preferuje. Existuje několik rovin míry zapojení se do komunity fandomu (fanouškovství[11]), která se bude lišit nejen v řádu fandomů, ale i jedinců. Pasivní členové jsou víceméně jen transparentní konzumeři, zatímco aktivní členové produkují umělecko-kritickou tvorbu, které jsou pro fanoušky a fandomy ustavující. Další komunikace a spolupráce mezi členy jej dále rozvíjí a buduje tak identitu jak fandomu, tak jeho členů.[12]

Fanoušci určitého filmu či seriálu nebývají fanoušky pouze jednoho daného obsahu, ale i dalších obsahů, jež s prvním mohou určitým způsobem souviset. Zároveň se i uvnitř samotných fandomů nacházejí fanoušci, kteří se nejen navzájem střetávají v odlišných interpretacích apod.[13] V rámci hlavního fandomu často vznikají dílčí uskupení, tzv. subfandomy, které se nějak vydělují. Fanoušci mohou s původními texty souhlasit (afirmativní fandom) nebo se vůči nim vymezovat (transformativní fandom).[14]

Jenkins definuje fandom jako undergroundovou subkulturu, která budu svůj styl pomocí přebírání a aktivní práce s obsahy z komerční kultury. „Pro fanouška je sledování seriálu vlastně začátkem, nikoliv koncem celého procesu konzumace média.“[15] Definuje fandom jako subkulturu, která obsahuje tyto prvky:[16]

 • Relativně nízké bariéry pro umělecké vyjádření a občanského angažmá
 • Velká podpora pro tvorbu a sdílení vlastních tvoreb s ostatními
 • Nějaký typ neformálního mentoringu – předání zkušeností nováčkům
 • Obsahuje členy, kteří věří, že na jejich příspěvcích záleží
 • Obsahuje členy, kteří cítí do jisté míry nějaké vzájemné společenské propojení a zajímají se o názory jiných členů ohledně jejich příspěvků

 

Specifika fandomu

Fanoušci si ve spletitých internetových sítích našli řadu způsobů, jak spolu komunikovat a sdružovat. V minulosti sloužily fanziny[17], ve kterých si fanoušci vyměňovali postřehy a debatovali na různá témata, a později internetová fóra. Fandom dává možnost zapojit svou vlastní kreativitu a svým úsilím rozšířit, obohatit či upravit oblíbený svět tak, aby více vyhovoval jejich představám.

„Fanové přistupují k textu s velkou a nerušenou pozorností. Emocionálně se k textům vztahují, ale zároveň si od nich udržují kritický odstup, který je podpořen skutečností, že recepci obsahů textů konzultují s ostatními. Četba je pro ně pouze začátek konzumace mediálních obsahů.“[18]

Základem fungování fandomu je přijetí primárního materiálu a jeho zpracování dle vlastních představ a tužeb. Fandomy běžně tvoří širokou škálu artefaktů – mezi nejvýraznější součásti fandomové tvorby patří:

 • fanfikce (psaná tvorba, které tvoří celé série povídek navazujících na originální materiál z komerční kultury),
 • fanart (kreslená, grafická tvorba),
 • fanvidea (přepracovaný originální materiál za použití střihu a hudby za účelem zvýraznění nějakých aspektů či alternativních příběhů),
 • role-play (hraní rolí, které zpodobňují jednání původních postav),
 • kostýmy (cosplay = costume + play),
 • fansub (titulky k zahraničním filmům, které přeložil fanoušek či fanouškovské sdružení pro jiné fanoušky),
 • a další.

Posledním, avšak nikoliv nedůležitým prostředkem k interakci mezi členy fandomu jsou osobní setkání, a to nejčastěji na fanouškovských shromážděních tzv. conech. Dalším specifikem fandomu je jejich vlastní pojmenování a užívání originálního fanouškovského jazyka, tzv. fanspeaku, který se sestává z konkrétních termínů a zkratek a zároveň je nedílnou součástí fandomů. S rozvojem internetu fanoušci vytvářejí diskuzní fóra, ve kterých šíří svou tvorbu, komunikují spolu navzájem i s autory originálních textů. Zároveň za účelem archivace sepisují detailní encyklopedie týkající se daného fandomu, tzv. wikia.

 

Shrnutí

Fandom je společenství fanoušků, jejichž vztahy jsou určeny společným zájmem a nikoli sociálními determinanty. Fandom je stále sílící fenomén, jsou cílem komerčních strategií a zároveň mají vliv tyto strategie ovlivňovat. Fanoušci působí na různých platformách a zanechávají stopu v podobě umělecko-kritické tvorby, které jsou pro fanoušky a fandomy ustavující.

 

Zdroje                                                               

JANSOVÁ, Iveta. Kategorie fanoušek jako teoretický problém: aktivity, praktiky a kategorizace. Olomouc, 2018. Dizertační práce. Univerzita Palackého v Olomouci. Vedoucí práce Doc. Mgr. Daniel Bína, Ph.D.

JENKINS, Henry. Textual poachers. New York: Routledge, 1992. Studies in culture and communication. ISBN 04-159-0572-9.

JENKINS, Henry. Textual poachers: television fans and participatory culture. Updated 20th anniversary ed. New York: Routledge, 2013. Studies in culture and communication. ISBN 978-020-3114-339.

MACEK, Jakub. Fandom a text: fandom – subkultura textu : profesionální česká SF a F periodika před rokem 2000. Praha: Triton, 2006. Fandom a SF. ISBN 80-725-4856-5.

NEFF, Ondřej a Jaroslav OLŠA. Encyklopedie literatury science fiction. Praha: AFSF, 1995. ISBN 80-857-8790-3.

TRIER-BIENIEK, Adrienne M. Fan girls and the media: creating characters, consuming culture. Lanham, [2015].

FANDOM AND PARTICIPATORY CULTURE. Subcultures and sociology [online]. Grinell College [cit. 2019-01-14]. Dostupné z: http://haenfler.sites.grinnell.edu/subcultural-theory-and-theorists/fandom-and-participatory-culture/

Heslo Fandom. In: Cambridge Dictionary [online]. [cit. 2019-01-21]. Dostupné z: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/fan

Heslo Fandom. In: English Oxford Living Dictionaries [online]. [cit. 2019-01-21]. Dostupné z: https://en.oxforddictionaries.com/definition/fan

Heslo Fandom. In: Merriam-Webster [online]. [cit. 2019-01-21]. Dostupné z: https://www.merriam-webster.com/dictionary/fan

HOLUBOVSKÁ, Tetiana. The beginning of the fan movement: brief history of the first fandoms. In: MedKult [online]. 2016 [cit. 2019-01-21]. Dostupné z: http://medkult.upmedia.cz/2016/08/03/the-beginning-of-the-fan-movement-brief-history-of-the-first-fandoms/


[1]JANSOVÁ, Iveta. Kategorie fanoušek jako teoretický problém: aktivity, praktiky a kategorizace. s. 53.

[2]Heslo Fandom. In: Cambridge Dictionary [online]. [cit. 2019-01-21]. Dostupné z: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/fan

[3]Heslo Fandom. In: English Oxford Living Dictionaries [online]. [cit. 2019-01-21]. Dostupné z: https://en.oxforddictionaries.com/definition/fan

[4]Heslo Fandom. In: Merriam-Webster [online]. [cit. 2019-01-21]. Dostupné z: https://www.merriam-webster.com/dictionary/fan

[5]HOLUBOVSKÁ, Tetiana. The beginning of the fan movement: brief history of the first fandoms. In: MedKult [online]. 2016 [cit. 2019-01-21]. Dostupné z: http://medkult.upmedia.cz/2016/08/03/the-beginning-of-the-fan-movement-brief-history-of-the-first-fandoms/

[6] NEFF, Ondřej a Jaroslav OLŠA. Encyklopedie literatury science fiction.

[7]HOLUBOVSKÁ, Tetiana. The beginning of the fan movement: brief history of the first fandoms. In: MedKult [online]. 2016 [cit. 2019-01-21]. Dostupné z: http://medkult.upmedia.cz/2016/08/03/the-beginning-of-the-fan-movement-brief-history-of-the-first-fandoms/

[8] MACEK, Jakub. Fandom a text: fandom – subkultura textu : profesionální česká SF a F periodika před rokem 2000.

[9]HOLUBOVSKÁ, Tetiana. The beginning of the fan movement: brief history of the first fandoms. In: MedKult [online]. 2016 [cit. 2019-01-21]. Dostupné z: http://medkult.upmedia.cz/2016/08/03/the-beginning-of-the-fan-movement-brief-history-of-the-first-fandoms/

[10] JANSOVÁ, Iveta. Kategorie fanoušek jako teoretický problém: aktivity, praktiky a kategorizace. s. 55.

[11] Pravidelný příjemce (regular recipient), pozorovatel (observer), podporovatel (supporter), editor (editors), fanoušek profesionál (professional fan), obchodník (merchant).

JANSOVÁ, Iveta. Kategorie fanoušek jako teoretický problém: aktivity, praktiky a kategorizace. s. 132-134.

[12] JENKINS, Henry. Textual poachers: television fans and participatory culture.

[13] JANSOVÁ, Iveta. Kategorie fanoušek jako teoretický problém: aktivity, praktiky a kategorizace. s. 54.

[14] JANSOVÁ, Iveta. Kategorie fanoušek jako teoretický problém: aktivity, praktiky a kategorizace. s. 56.

[15] JENKINS, Henry. Textual poachers: television fans and participatory culture. s. 284.

[16] FANDOM AND PARTICIPATORY CULTURE. Subcultures and sociology [online]. Grinell College [cit. 2019-01-14]. Dostupné z: http://haenfler.sites.grinnell.edu/subcultural-theory-and-theorists/fandom-and-participatory-culture/

[17] Fanouškovské magazíny.

[18] JENKINS, Henry. Textual poachers: television fans and participatory culture. s. 277-278.

« Back to Glossary Index
MedKult

MedKult

Stránka MedKult navazuje jmenovitě i obsahem na vrstevnaté štěpení kultury v různých prizmatech jejího zkoumání. Volně se proto zařazuje k termínům jako highcult, masscult, midcult, popcult a dalším, které slouží k pojmenování právě těchto kulturních vrstev. MedKult je platformou interdisciplinárního zkoumání napříč zejména dvěma obory, těmi jsou kulturální studia a mediální studia.