0

CFP: Sexuality IX

Devátý ročník mezinárodní interdisciplinární vědecké konference Sexuality IX proběhne v Brně 2. – 3. prosince 2015.

Tradíciou konferencií SEXUALITY je podporovanie interdisciplinárneho vedeckého dialógu v oblasti sexuálnych štúdií a prispievanie k tematizovaniu sexualít na teoretickej, výskumnej aj aplikačnej rovine.

Tematické zameranie konferencie je:
reprodukcia
de/konštrukcie rodiny
manželstvo, kohabitácia a i.
ne/plodnosť
sexuálne a partnerské biografie
sociálne normy a kultúra
sociálne znevýhodnené a marginalizované minority
štrukturálny kontext
životné štýly
rodové ne/rovnosti
heteronormativita
queer rodiny a LGBTQIA
politiky reprodukcie
a ďalšie

Na vedeckej konferencii je otvorený priestor nielen pre vedkyne/vedcov a odborníčky/odborníkov z rôznych spoločenskovedných disciplín, ale aj pre študentky/študentov, začínajúce výskumníčky/výskumníkov a odborníčky/odborníkov z praxe.

Vítané sú nielen referáty alebo prednášky (teoretické a metodologické kritické štúdie, výstupy z výskumov), ale aj postery, vedenie workshopov, panelových diskusií, prezentácia/analýza relevantných filmov, obrazov, fotografií a i.

Plánované sú nasledujúce výstupy z konferencie:
1. recenzovaný zborník príspevkov z konferencie (na CD)
2. v závislosti od záberu, rozsahu a kvality ponúknutých príspevkov je možnosť zostavenia vedeckej monografie, ktorá by bola publikovaná na samostatnom CD

ORGANIZAČNÉ POKYNY:
Miesto konania: BB Park Brno, Londýnské nám. 886/4, Brno, budova D, 4. patro
Rokovacie jazyky: anglický, slovenský, český jazyk
Ubytovanie a stravovanie si zabezpečuje účastník/účastníčka sám/sama. Súčasťou konferencie je Večerná diskusná aréna spojená so spoločenským programom a občerstvením (účasť je zahrnutá v konferenčnom poplatku).

Kontaktná adresa a ďalšie informácie:
Otázky o konferencii adresujte Mgr. Jana Lechová: konference@imsbrno.cz

TERMÍNY odovzdania prihlášok a príspevkov
Vyplnenú prihlášku s abstraktom prosíme poslať do 15. 10. 2015 na e-adresu: konference@imsbrno.cz
Neskôr doručené prihlášky budú posudzovane podľa kapacity konferencie.
Program budeme zasielať prihláseným elektronickou poštou do 24. 11. 2015.
Plný text príspevku pošlite najneskôr do 31.12. 2015 elektronickou poštou na e-adresu: konference@imsbrno.cz

O publikovaní príspevkov v konferenčnom zborníku, resp. monografii, bude rozhodnuté na základe recenzného posúdenia. Vedecký výbor konferencie si vyhradzuje právo neuverejniť príspevky, ktoré nebudú zodpovedať vedeckým a formálnym požiadavkám.

KONFERENČNÝ POPLATOK – uhradiť najneskôr do 15. 10. 2015:
Výška účastníckeho poplatku bola stanovená na:
– 1750 KČ/65 EUR (pre študentov/ky denného, pre/postgraduálneho štúdia: 1200 Kč/45 EUR) pri platbe do 15. 10. 2015
– 2000 KČ/75 EUR (pre študentov/ky denného, pre/postgraduálneho štúdia: 1480 Kč/55 EUR) pri platbe po 15. 10. 2015
– zahraniční/é účastníci/ky môžu poplatok uhradiť v hotovosti v prvý deň konania konferencie pri registrácii

Konferenčný poplatok zahŕňa: účasť na konferencii, konferenčné materiály, administratívne a organizačné náklady, zborník príspevkov na CD, účasť na Večernej diskusnej aréne spojenej so spoločenským programom i občerstvením.
Poplatok prosíme uhradiť bezhotovostnou platbou s jasnou identifikáciou platiteľa/ky (nezabudnite uviesť aj svoje meno do správy pre prijímateľa!). Pri registrácii je nutné predložiť potvrdenie o zaplatení konferenčného poplatku.

PLATBA v rámci ČR
Bankové spojenie: 2900783345/2010
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol: 0050
Do poznámky, prosím, uveďte “názov konferencie a svoje meno a priezvisko”, bez toho nebude možné platbu identifikovať.

ZAHRANIČNÉ PLATBY – platby v EUR
Názov účtu: IMS EDU, s.r.o., Popovice 99, 664 61 Popovice, Czech republic, IČO: 03934675
IBAN: CZ120100000002600832942
BIC: FIOBCZPPXXX
Adresa banky: FIO banka, a.s.
V Celnici 1028/10
117 21 Praha 1, Česká republika
Konštantný symbol: 0308

Do poznámky, prosím, uveďte “názov konferencie a svoje „meno a priezvisko”, bez toho nebude možné platbu identifikovať

POKYNY NA PÍSANIE PRÍSPEVKOV DO ZBORNÍKA:
Príspevky do zborníka prosíme poslať spracované textovým editorom Word.
Rozsah príspevku: cca. 10-20 normostrán
Vzhľad stránky zborníka: okraje: horný 1,7, dolný 1,8, vnútorný 2,3, vonkajší 1,5, formát A5.
Riadkovanie: jednoduché. Odporúčaný font: Verdana. Veľkosť písma: 12b.
Štruktúra príspevkov:
Nadpis – Písať od ľavého okraja tučným písmom veľkosti 12, slová nedeliť.
Autori/ky  – Titul, meno, priezvisko – neskracovane písať od ľavého okraja
Abstrakt – V rozsahu 4 – 6 riadkov – vystihnúť odbornú stránku príspevku (metódy, prostriedky, výsledky). Písať bez odsekov od ľavého okraja.
Kľúčové slová –  Jedno a viacslovné výrazy v 2 – 3 riadkoch – vyjadrujúce hlavné témy príspevku. Začať písať od ľavého okraja.
Text – Nadpisy kapitol písať tučným písmom od ľavého okraja. Na konci riadkov slová nerozdeľovať. Pri odkazoch na literatúru v texte použitú literatúru uviesť v zátvorke takto: (priezvisko, rok vydania, strana). Očíslované tabuľky, obrazy, grafy, schémy zaradiť do textu.
Literatúra – Zoradená v abecednom poradí. Treba uviesť základné bibliografické údaje (AUTOR/KA – veľkým písmom, rok vydania, názov, miesto vydania, vydavateľ, rok, počet strán, ISBN).
Adresa autora/ky – Titul, meno, priezvisko, pracovisko, ulica s číslom, poštové smerovacie číslo, miesto pracoviska, štát, e-mail, telefón.

Sexuality IX – PRIHLASKA

MedKult

MedKult

Stránka MedKult navazuje jmenovitě i obsahem na vrstevnaté štěpení kultury v různých prizmatech jejího zkoumání. Volně se proto zařazuje k termínům jako highcult, masscult, midcult, popcult a dalším, které slouží k pojmenování právě těchto kulturních vrstev. MedKult je platformou interdisciplinárního zkoumání napříč zejména dvěma obory, těmi jsou kulturální studia a mediální studia.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *