0

Konstrukce maskulinní identity v minulosti a současnosti

HUTEČKA Jiří, KOHOUTOVÁ Jitka,  PAVLÍČKOVÁ PRCHAL Radmila, ŠVAŘÍČKOVÁ SLABÁKOVÁ Radmila. 2013. Konstrukce maskulinní identity v minulosti a současnosti: koncepty, metody, perspektivy. Praha: NLN – Nakladatelství lidové noviny. ISBN 978-80-7422-218-4.

Zkoumání vývoje maskulinity považuji za stejně důležité jako feministická studia, proto mě zajímají publikace, které s tímto tématem určitým způsobem nakládají. Tato kniha je specifická v tom, že se zaměřuje ryze na české prostředí, užitečná tak bude zejména pro výzkumníky, kteří se zabývají vývojem maskulinity na našem území, ale např. kapitola Maskulinní identita jako důsledek a problém genderové výchovy (Eva Kaněčková, s. 276), může sloužit jako podklad pro širší zkoumání, přichází totiž s obecnými teoriemi formování genderové identity se zaměřením na maskulinitu. Poslední část knihy se věnuje maskulinitě v české a slovenské tvorbě. (Kateřina Černohorská)

Anotace/Annotation:

Kniha představuje první významný pokus o formulaci klíčových tezí k tomuto tématu v české historiografii. Zatímco dějiny žen, potažmo genderu orientovaného na výzkum žen, se v porevolučním domácím dějepisectví staly etablovaným směrem bádání, studium muže, konstruování mužství a proměn mužské identity poněkud zaostává. A to přesto, že zahraniční historiografie začala od sedmdesátých a osmdesátých let 20. století významně upozorňovat na důležitost výzkumu maskulinity.

MedKult

MedKult

Stránka MedKult navazuje jmenovitě i obsahem na vrstevnaté štěpení kultury v různých prizmatech jejího zkoumání. Volně se proto zařazuje k termínům jako highcult, masscult, midcult, popcult a dalším, které slouží k pojmenování právě těchto kulturních vrstev. MedKult je platformou interdisciplinárního zkoumání napříč zejména dvěma obory, těmi jsou kulturální studia a mediální studia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *