Hegemonická maskulinita

Koncept tzv. hegemonické maskulinity v roce 1995 pojednal R. W. Connell. Po značné kritice ze strany odborníků ho Connell přepracoval a znovu představil ve spolupráci s J. W. Messerschmidtem v roce 2005. Connell ve svém původním konceptu chápe hegemonickou maskulinitu jako „model postupů (…), které dovolují mužské dominanci nad ženami pokračovat. Hegemonická maskulinita byla oddělena od ostatních maskulinit, především od podřízených maskulinit. (…) Nebyla předpokládána jako běžná ve statistickém slova smyslu, (…) ale byla rozhodně normativní. Ztělesňovala současně nejvíce ceněný způsob bytí mužem.“ (Connell, Messerschmidt, 2005: 832; překlad z ang. I. J.)

Hegemonická maskulinita je zjednodušeně označení ideálního typu muže v konkrétním sociokulturním uspořádání a historickém období. Velice často bývala / bývá hegemonická maskulinita spojována s militarismem. (Viz Higate a Hopton, 2005) Vedle militarismu je ovšem konotována i s dalšími pracovníky v uniformách, jakými jsou například policisté či hasiči. Connell s Messerschmidtem v přepracovaném chápání hegemonické maskulinity upozorňují na dva nejpodstatnější body: její pluralitu a charakteristickou hierarchičnost. Z práce patrnou variabilitu a mnohost maskulinit naznačují například Collinson a Hearn (1996), kteří se soustředí na specifické maskulinity spojené s pracovními pozicemi mužů.

Bibliografie:

COLLINSON, David a HEARN, Jeff. „Men“ at „work“: multiple masculinities / multiple workplaces. In: MÁIRTÍN Mac a Ghaill. Understanding masculinities: social relations and cultural arenas. Buckingham: Open University Press, 1996. s 61-76. ISBN 0335194605.

CONNELL, Raewyn a MESSERSCHMIDT, James W. Hegemonic masculinity: Rethinking the Concept. Gender and Society. 2005, roč. 19, č. 6, s. 829-859. ISSN 0891-2432.

HIGATE, Paul a HOPTON, John. War, Militarism and Masculinities. In: KIMMEL, Michael a spol. Handbook of studies on men and masculinities. CA: Sage, 2005. s 432-437. ISBN 9780761923695.

« Back to Glossary Index
MedKult

MedKult

Stránka MedKult navazuje jmenovitě i obsahem na vrstevnaté štěpení kultury v různých prizmatech jejího zkoumání. Volně se proto zařazuje k termínům jako highcult, masscult, midcult, popcult a dalším, které slouží k pojmenování právě těchto kulturních vrstev. MedKult je platformou interdisciplinárního zkoumání napříč zejména dvěma obory, těmi jsou kulturální studia a mediální studia.