Kulturální naratologie

Kulturální naratologie si na rozdíl od klasické naratologie klade otázku, jak se literární tvorba zapojuje do nepřetržité tvorby kultury. „Kuturální naratologie zpochybňuje tradiční představu, že je vztah mezi fikcí a realitou založen na mimésis, a vychází z předpokladu, že by měl být narativ pojímán jako svébytná aktivní síla podílející se na generování myšlení a postojů, tedy něčeho, co stojí v pozadí historického vývoje.“ (Nünning, 2009: 19) Podobně pak studie postavy „Jugoslávce“ v současné české povídce Jiřího Hrabala upozorňuje na to, jak i umělecká literatura používá ve svých vyprávěních kulturní a sociální konstrukty a stereotypy, čímž se účastní na jejich potvrzování. (Viz Hrabal, 2009)

Bibliografie:

HRABAL, Jiří: „Kulturní determinace narativní identity: Postava ‚Jugoslávce‘ v současné české povídce.“ In: TOPINKA, Daniel a kol. Kultura–Média–Komunikace Speciál 2/2009. Vyprávění – identita – diference. Vybraná témata kulturálních studií. Olomouc: Univerzita Palackého 2009, s. 63–72. ISSN 1804-0365.

NÜNNING, Ansgar. Kde se potkávají historiografická metafikce a naratologie. K aplikované kulturální naratologii. In: TOPINKA, Daniel a kol. Kultura–Média–Komunikace Speciál 2/2009. Vyprávění – identita – diference. Vybraná témata kulturálních studií. Olomouc: Univerzita Palackého 2009, s. 13-37. ISSN 1804-0365.

« Back to Glossary Index
MedKult

MedKult

Stránka MedKult navazuje jmenovitě i obsahem na vrstevnaté štěpení kultury v různých prizmatech jejího zkoumání. Volně se proto zařazuje k termínům jako highcult, masscult, midcult, popcult a dalším, které slouží k pojmenování právě těchto kulturních vrstev. MedKult je platformou interdisciplinárního zkoumání napříč zejména dvěma obory, těmi jsou kulturální studia a mediální studia.