BEEKK

Britská elitistická kulturní kritika působící v letech 1860 – 1940, která se stala negativní inspirací pro britské Centrum pro současná kulturální studia.

Hovoří se o dvou generacích této kritiky. První zastupoval Matthew Arnold, který vnímal kulturu jako něco vysoce morálního a vznešeného. Definoval ji jako to nejlepší, co bylo kdy myšleno a řečeno ve světě (the best that has been thought and said in the world). Arnold striktně odděloval kulturu vysokou (pro elity) a nízkou (emblém nové demokracie), představil také mimoděk pojem populární kultura, který sice nikdy řádně nevydefinoval, ale z jeho prací je patrné, že ji považoval za synonymum úpadku a anarchie (srovnej Arnold, 1869). Druhou generaci reprezentuje především osoba Franka Raymonda Leavise a jeho spolupracovníci (leavisté).

Leavisté nabádali občany k diskriminaci nízké kultury, jejímž protějškem měla být kultura vysoká symbolizovaná literárním kánonem. Klíčovými pilíři úpadkové kultury byli dle leavistů populární fikce, populární filmy a knihy, populární tisk a reklamy.  Ideální kulturu pak leavisté spatřovali v alžbětinské éře typické shakespearovským divadlem.

Bibliografie

ARNOLD, Matthew. Culture and Anarchy: an Essay in Political and Social Criticism [online]. 1869[cit. 2015-08-08]. Dostupný z WWW: https://www.gutenberg.org/cache/epub/4212/pg4212-images.html. 

LEAVIS, F. Raymond. Mass Civilisation and Minority Culture. Cambridge: Minority Press, 1930.

« Back to Glossary Index
MedKult

MedKult

Stránka MedKult navazuje jmenovitě i obsahem na vrstevnaté štěpení kultury v různých prizmatech jejího zkoumání. Volně se proto zařazuje k termínům jako highcult, masscult, midcult, popcult a dalším, které slouží k pojmenování právě těchto kulturních vrstev. MedKult je platformou interdisciplinárního zkoumání napříč zejména dvěma obory, těmi jsou kulturální studia a mediální studia.