CKMKS

Centrum kulturálních, mediálních a komunikačních studií (CKMKS) na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci bylo založeno jako platforma sdružující badatelské aktivity pracovníků různých kateder FF UP a dalších pracovišť z ČR i SR, kteří se pedagogicky podílejí na realizaci studijních programů oborů Kulturální studia, Mediální studia a Komunikační studia.  Posláním CKMKS je zastřešit společné výzkumné aktivity pracovníků, kteří institucionálně spadají pod různá pracoviště, ale pojí je výzkumné zájmy v oblasti tří titulních, obvykle úzce provázaných oborů.

Náplní činnosti CKMKS je teoretická reflexe a analýza vybraných témat a fenoménů spadajících do rámce uvedených oborů.

Výsledky činnosti  CKMKS jsou prezentovány v revue Kultura–Média–Komunikace (K-M-K), která je hlavní publikační platformou CKMKS, a na tuzemských i zahraničních konferencích. Rozsáhlejší původní studie věnované fenoménům, kterými se uvedené obory – a členové CKMKS – věnují, vycházejí v rámci edice Kultura–Média–Komunikace.

Badatelská činnost CKMKS je také úzce propojena s pedagogickou činností jeho členů a spolupracovníků, kteří výsledky svého bádání prezentují ve výuce, příp. do něj studenty přímo zapojují.

« Back to Glossary Index
MedKult

MedKult

Stránka MedKult navazuje jmenovitě i obsahem na vrstevnaté štěpení kultury v různých prizmatech jejího zkoumání. Volně se proto zařazuje k termínům jako highcult, masscult, midcult, popcult a dalším, které slouží k pojmenování právě těchto kulturních vrstev. MedKult je platformou interdisciplinárního zkoumání napříč zejména dvěma obory, těmi jsou kulturální studia a mediální studia.