Femslash

Obecná charakteristika

Výraz femslash patří do oblasti fanouškovských studií. Je druhem autorských prací samotných fanoušků, tzv. fan fiction/fanouškovské fikce.

Fan fiction se obecně vnímá jako soubor beletrie, poezie, písní, videí a mnoha dalších forem, které využívají původních postav a charakterů z filmů, seriálů, knih, ale i hudebních skupin, a dodává jim zcela jinou perspektivu, hledá nové narativní cesty či interpretace vycházející z korpusu a kontur původních děl. (Herzing, 2005: 1; Kustritz, 2003: 371)

Postuláty fanouškovské fikce jsou odpovědí oficiální kultuře, v níž se vždy nevyhnutelně odráží soudobá ideologie. Fanoušci v rámci své tvorby mohou s postuláty kultury a ideologie diskutovat o vložených dominantních významech a posléze je variovat podle svých zážitků, tužeb a potřeb. (Viz např. Kustritz, 2003: 373-374)
Důvody této subversivní tvorby jsou hypotetické, ovšem teoretikové hovoří o nesouhlasu s ukončením produktu (seriálu, knihy apod.), nesouhlasu se směřováním dějové linie či romantickými vztahy a párováním postav. Jedná se dále o jakési napravování škod spáchaných původními tvůrci, podvržení klasických modelů soudobé dominantní ideologie, „znovunavštívení“ místa, prostoru a postav daného příběhu a jejich jiná interpretace či zcela odlišné převyprávění. V neposlední řadě je zde hledisko toho, že autorem této fikce může být prakticky kdokoliv a internetové hájemství mu může poskytnout chtěnou anonymitu. Fan fiction je prostor bez limit časových, prostorových, technických i politických, může být prakticky čímkoli. (Jenkins, 2010; Herzing, 2005: 29)

Femslash: definice

Existuje různá typizace fanouškovské tvorby, například žánrová či podle párování ústřední dvojice dané fikce (heterosexuální – het, homosexuální – slash apod.). Femslash fan fiction je druhem odvozeným ze sexuální orientace hlavního páru. Váže se ke staršímu výrazu slash označujícímu homoerotické spárování dvou mužů. Femslash na druhé straně znamená párování dvou žen ve vztahu lesbickém.

Femslash je naproti slash fikci v akademickém prostředí nadále podceňováno a příliš prací se jí nezabývá (viz např. Jansová, 2014 či Nováková, 2009). Femslash je ve výsledku (stejně jako ostatní fanouškovsk práce) specifické místo, kde se autorky/autoři mohou vymezovat k převážně heteronormativním mediálním obsahům a poukazovat na nedostatky v zobrazování lesbických postav, lesbických příběhů a vztahů, případně na jejich nedokonalosti, nedůvěryhodnost atp. Tyto příběhy bývají odrazem vlastních zkušeností a tužeb autorek/autorů a skutečně nápravou či doplněním toho, co doposud nebylo sděleno vůbec nebo bylo sděleno proti přáním (představám) fanoušků.

Femslash: historie

Za první femslash bylo považováno párování Xeny a Gabrielle z původního seriálu Xena: Warrior Princess, tento údaj je však chybný, skutečná první femslash bylo romantické spojení postav z policejního dramatu Cagney and Lacey. Nejenže se jednalo o první dramatický televizní počin, který zobrazoval ženy odvážné a řešící své vlastní problémy, ale navázal se na něj rovněž první lesbický fandom (množina fanoušků sdílející zájem v určité kulturně-mediální entitě). Vznikající textové příběhy doplňovala i videa, která byla tvořena stříháním záznamu seriálu na VHS. Po jisté době sólové existence tohoto fandomu se objevil fandom seriálu Buffy the Vampire Slayer, a to s kanonickým (existujícím v původním textu) párem seriálu Willow a Tary a posléze i pouze imaginativními páry Willow a Buffy a častěji Buffy a Faith.

Femslash: současnost

V současné době existuje mnoho femslash párů, které využívají postav televizních seriálů, filmů, knih a dalších. Jejich stále narůstající počet je těžké kontinuálně mapovat. Mezi nejznámější (toto tvrzení samozřejmě podléhá času a místu, různá individua je proto mohou vnímat odlišně) doposud patří Rachel a Quinn (tzv. Faberry) ze seriálu Glee, Jane Rizzoli a Maura Isles (Rizzles) ze seriálu Rizzoli and Isles, Calie a Arizona (Calzona) z Grey’s Anatomy či Regina Mills a Emma Swan (Swan Queen) z Once upon a Time.

V dnešní (nejen) televizní tvorbě přibývá postav s homosexuální orientací. Fanouškovské práce však vznikají i s využitím těchto párů. Podle klasické definice fem/slash tvorby by práce navázané na kanonické homosexuální postavy neměly spadat pod tyto kategorie, vzhledem k prozatímní neexistenci samostatného názvu je sem řadím a navrhuji pro jejich pojmenování užití pojmu kanonická (fem)slash (viz Jansová, 2014.) Příkladem takových dvojic jsou již zmíněné Calie a Arizona (Calzona) či Paige a Emily (Paily) ze seriálu Pretty little liars.

Související hesla: fanouškovská studia, slash, kulturální studia.

Bibliografie

HERZING, M. J. 2005. The Internet World of Fan Fiction. [online]. Virginia: Virginia Commonwealth University, 2005, 105 s. [cit. 2013-10-13]. Dostupne z WWW: https://digarchive.library.vcu.edu/bitstream/handle/10156/1705/herzingmj_thesis.
pdf?sequence=1.
JENKINS, H. 1992. Textual Poachers: Television Fans & Participatory Culture. Studies in culture and communication. New York: Routledge, 1992, 343 s. ISBN 0-415-90571-0.
JANSOVÁ, Iveta. Rizzles – fenomén femslash ve svém několikerém podobenství. BALLAY, Miroslav a spol. (eds.) Minority v subsystéme kultúry. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Košice: Equilibria s. r. o., 2014.
KUSTRITZ, A. 2003. Slashing the Romance Narrative. In: The Journal of American Culture, ISSN 1542-734X, 2003, roč. 26, č. 3, s. 371 – 384.
NOVAKOVÁ, V. 2009. Modifikacia narativnych štruktur fanfiction vo vzťahu k originalnym narativam serialov. In: 18. Varia XVIII:Zbornik prispevkov z XVIII. kolokvia mladych jazykovedcov. Prešov: Prešovska univerzita v Prešově, 2009, s. 476 – 485. ISBN 978-80-555-0083-6.

 

« Back to Glossary Index
MedKult

MedKult

Stránka MedKult navazuje jmenovitě i obsahem na vrstevnaté štěpení kultury v různých prizmatech jejího zkoumání. Volně se proto zařazuje k termínům jako highcult, masscult, midcult, popcult a dalším, které slouží k pojmenování právě těchto kulturních vrstev. MedKult je platformou interdisciplinárního zkoumání napříč zejména dvěma obory, těmi jsou kulturální studia a mediální studia.