0

Porn studies

Autorka: Magdaléna Pastrňáková

Definice

Termín porn studies označuje mladý a stále se rozvíjející interdisciplinární vědní obor zabývající se primárně pornografií. Krom samotné pornografie, kterou můžeme definovat jako jakoukoliv sexuálně explicitní reprezentaci (Lillie: 2004 via Bočák: 2011), se porn studies zaměřují také na oblasti její produkce, distribuce a způsoby či příčiny její „čtenářské“ recepce. Porn studies vycházejí z poznatků mediálních studií, kulturálních studií, genderových studií a queer studií, které v současné době jakožto „spřátelené“ interdisciplinární obory dále doplňují a rozvíjejí.

Význam studií pornografie

Podle Michala Bočáka (2011) na pornografii v současné době nelze nereagovat, už jen pro její distribuční potenciál.

„Zatímco Hollywood udělá za rok přibližně 400 filmů, porno-průmysl jich v současnosti ročně distribuuje deset až jedenáct tisíc.“ (Williams: 2004)

Je v zásadě druhotné, zdali ji vnímáme jako neškodnou zálibu dospělých/dospívajících jedinců či jako kritiku zasluhující fenomén ohrožující zdravý vývoj dětí nebo jako prostředek diskriminace žen ve společnosti. Hlavním důvodem, proč zkoumat pornografii, je totiž fenomén pornografizace kultury, totiž postupné pronikání pornografických obsahů a porno-textuálních strategií do kultury mainstreamu (reklama, populární kultura atd.) Pornografie se tedy, ať už jí přímo konzumujeme či nikoliv, stává součástí našeho každodenního života, naší kultury. Podle některých autorů lze současnou historickou etapu označit jako éru post-pornografickou. Odkazují tím k postupnému stírání hranic mezi pornografií a jinými mediálními obsahy a zároveň si  pokládají otázku, jaký by byl sex bez porna. Definuje sex to, jak vypadá pornografie, anebo je to dnes naopak?

Porno jako diskurz

Na výše položené otázky se současná porn studies snaží odpovědět prostředky vycházejícími ze sociálně-konstruktivistického paradigmatu. Pornografii lze totiž mimo jiné vnímat jako diskurz, který ovlivňuje, a v jistém slova smyslu definuje, naše žité sexuální zkušenosti. Bočák (2011) uvádí, že porno dnes mění způsob, jakým se bavíme o sexu a sexualitě, determinuje úpravu těl (určuje, jak má vypadat sexuálně přitažlivý muž a přitažlivá žena), re/definuje spektrum sexuálních praktik a v neposlední řadě definuje prostory a situace, ve kterých můžeme sex očekávat a osoby, které by jej po nás mohly vyžadovat. Jinými slovy se v současnosti porno v oblasti lidské sexuality a sexu stává součástí dominantního a tedy určujícího diskurzu.

Mimo jiné pornografie konstruuje to, kdo „dělá sex“ a také to, kdo jej prostřednictvím pornografických obsahů „konzumuje“. Podle Bočáka (2011) pak mainstreamové (rozuměj heterosexuální) porno sémioticky zvýznamňuje určité části těl aktérů (u mužů hlavně penis, u žen zejména poprsí, vaginu, pozadí a anus či ústa), vše ostatní zůstává skryto v jakémsi „sémiotickém stínu“. Pornografie tak jednotlivým částem těla a jeho pohybům připisuje určité významy.

„Porno nám totiž – a čoraz intenzívnejšie – ukazuje, čo na tele je, a čo nie je sexuálne, vzrušivé.“ (Bočák: 2011)

Mimo to má porno potenciální moc konstruovat identitu jedince, například prostřednictvím posilování určitých opakujících se stereotypů a „archetypů“ (etnických, genderových atp.).

Pokud tedy k pornu přistupujeme jako k diskurzu, můžeme se jej na akademické půdě a v rámci systematické analýzy pokusit ovládnout stejně jako jakýkoliv jiný diskurz, tj. důslednou dekonstrukcí, neustálou destabilizací jeho preferovaných (dominantních) významů a na půdě politického aktivismu pak vlastní alternativní produkcí pornografických obsahů. (Williams: 1989 via Bočák: 2011)

Nosná témata a změny přístupu v porn studies

V rámci porn studies je možné vědecky zkoumat pornografické obsahy a významy, které v sobě jakožto texty ukrývají. Nabízí se pornografii zkoumat z pohledu diskurzivního, tedy analyzovat, jaké dominantní významy jsou v ní kódovány a komu mají tyto významy sloužit (v čí prospěch je tvořena mainstreamová pornografie). Pokud zkoumáme otázky moci, můžeme se v rámci porn studies zabývat také specifickými strategiemi tvůrců pornografie a fungováním porno-průmyslu obecně (otázky ne/rovnosti herců, hereček a tvůrců atd.). V současné době lze zkoumat pornografii a její vývoj z pohledu technologických proměn jejích nosičů, tedy užívaných médií. Zaměřovat se můžeme také na důsledky těchto technologických změn, např. na možnost téměř neomezeného přístupu k pornografii prostřednictvím internetu. S otázkou přístupnosti se dostáváme k další obsáhlé oblasti výzkumu porn studies – k publiku/publikům, tedy příjemcům či konzumentům pornografie. Zde je možno zkoumat, zdali je užívání porna determinováno či ovlivněno například demografickými či jinými faktory. Nicméně nejnovější poznatky poukazují na to, že konzumace pornografie prostupuje všechny myslitelné demografické kategorie (Williams: 2004). Kromě příčin zkoumají současná porn studies také způsoby recepce a užívání pornografických obsahů jejími uživateli/příjemci/čtenáři.

Za zmínku stojí nejen rozebíraná témata, nýbrž také to, jakou optikou jsou dané fenomény zkoumány. V této souvislosti můžeme hovořit minimálně o třech přístupech k pornografii; jsou to přístupy antipornografické, propornografické a kritické. Zmiňované tradice se vyvíjely společně s dobou.  Zatímco v pozdních sedmdesátých a osmdesátých letech byl dominantní přístup antipornografický, v rámci kterého byla pornografie obecně vnímána jako nemorální, škodlivá a opovržení či kritiky hodná záležitost, v současnosti se teoretici a teoretičky přiklánějí spíše ke střízlivějšímu pohledu – „nemoralizujícímu“ ale přesto kritickému vědeckému zkoumání. (Attwood & Smith: 2014)

Zdroje

Attwood, F. – Smith, C. 2014 „Porn Studies: an introduction.“ Pp. 1-6 in Porn Studies, r. 1., č. 1-2.

Bočák, M. 2011. „Prečo a ako penetrovať… významy: zopár úvah o porne a porn studies.“ In Konstrukt: internetový časopis o kulturálních studiích, r. 2, č. 5.

Williams, L. (editor). 2004. Porn studies. Durham: Duke University Press.

Doplňující/doporučená literatura a odborná periodika

Attwood, F. 2002. „Reading Porn: The Paradigm Shift in Pornography Research.“ Pp. 91-105 In Sexualities, r. 5, č. 1.

Lišková, K. 2010. Hodné holky se dívají jinam. Praha: SLON.

Periodikum Porn studies (dostupné online na adrese: http://www.tandfonline.com/toc/rprn20/1/1-

« Back to Glossary Index
MedKult

MedKult

Stránka MedKult navazuje jmenovitě i obsahem na vrstevnaté štěpení kultury v různých prizmatech jejího zkoumání. Volně se proto zařazuje k termínům jako highcult, masscult, midcult, popcult a dalším, které slouží k pojmenování právě těchto kulturních vrstev. MedKult je platformou interdisciplinárního zkoumání napříč zejména dvěma obory, těmi jsou kulturální studia a mediální studia.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *